سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
02/22/2018 - پنجشنبه 3 اسفند 1396
جستجو

» درباره ما » چشم انداز


1 – اطلاع رسانی سریع ، دقیق و در دسترس شهروندان

2 – تسریع عملیات مورد نظر

3 – سهولت در انجام امور و گردش کار

4 – پایبندی کارکنان به ضوابط و قوانین و عدم تبعیض

5 – زیباسازی و انضباط اجتماعی در امکانات ، مکاتبات ، انتشارات و اقدامات و اماکن شهرداری

6 – رفتار مناسب با شهروندان و انعطاف در نحوه اجرای مقررات

7 – صحت نتایج کارهای انجام شده

طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: