سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
11/15/2019 - جمعه 24 آبان 1398
جستجو

» درباره ما » تاریخچه


تاریخچه ستاد تکریم ارباب رجوع

   

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ 18/1/1381 در خصوص ایجاد اصلاحات اداری برنامه ای مشتمل بر هفت برنامه اصلی تحت عنوان "تحول در نظام اداری کشور" تنظیم و به هیات وزیران و شورای عالی اداری کشور پیشنهاد نمود. 


هیات وزیران برنامه پیشنهادی را که برنامه "ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری" از هفتمین برنامه آن بود پس از بررسی لازم طی مصوبه شماره 4509/26075 در تاریخ 8/2/1381 به تصویب رساند.

شورای عالی اداری کشور نیز طی مصوبه شماره 18540/13 ط در تاریخ 2/10/1381 "طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع" را در 15ماده واحده و 2 بند 12 تبصره تصویب نمود . دریافت فایل


و متعاقب آن شورای اسلامی شهر تهران در راستای طرح مذکور در هفتاد و چهارمین جلسه رسمی علنی فوق العاده خود در تاریخ 26/3/83 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع را مشتمل بر 1 ماده واحد و 10 بند و دو تبصره به تصویب رساند دریافت فایل

 


طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: