سالنامه آماری آموزش فرهنگی و اجتماعی بخشنامه ها نقشه پرتال
01/19/2017 - پنجشنبه 30 دي 1395
جستجو
Untitled 1
Email تلفن تماس عنوان نام و نام خانوادگی
tavalai@tehran.iri 96016061 دبیر ستاد ابراهیم تولایی
zare-ham@tehran.iri 96016064 معاون  اجرایی حمید زارع
khosravi-m@rtehran.iri 96016063 مدیر فرهنگی و اجتماعی محسن خسروی
mahabadi@tehran.iri 96016066 مدیر امور اداری داود مهابادی
sedighi-el@tehran.iri 96016067 کارشناس روابط عمومی و سایت الهام صدیقی
طرح رنگ:
عرض صفحه:
الگوی پس زمینه: